ARK – planering

Ark-ritningarna innefattar projektets huvudritningar som behövs för bygglovsansökan. Situationsplan, plan, skärning och fasader ingår i huvudritningarna. Med hjälp av städernas/kommunernas anvisningar och kundernas önskemål planerar vi och tar fram alla ark-ritningar samt går igenom vilka dokument som krävs för att genomföra projektet. 

Referenser:

RAK – planering

Konstruktionsplaneringen innefattar de ritningar som utförligt förklarar hur byggnadens konstruktion byggs upp. Vi utför de hållfasthetsberäkningar och den planering som behövs och ritar de slutliga konstruktionsritningarna. Vi utför även mindre hållfasthetsberäkningar. 
 

Övervakning

Huvudprojekterare
Vid utformningen av byggnaden skall det finnas en kompetent person som ansvarar för utformningen som helhet och dess kvalitet och som ser till att projektbeskrivningen och specialbeskrivningarna utgör en helhet som uppfyller de krav som ställs på den (huvudprojekterare).
Den som ansvarar för respektive specialbeskrivning skall se till att beskrivningen uppfyller de krav som ställs på den. Har en specialbeskrivning utarbetats av flera personer, skall en av dem utses till ansvarig projekterare för den helhet som detta specialområde utgör. (120§ MarkByggL)
 

Ansvarig arbetsledare

Vid byggnadsarbete som kräver tillstånd eller annat godkännande av myndigheterna skall det finnas en person som är ansvarig för utförandet av arbetet och dess kvalitet och som leder byggnadsarbetet och ser till att det utförs i enlighet med bestämmelserna och föreskrifterna om byggande samt det beviljade tillståndet och god byggnadssed (ansvarig arbetsledare). Vid behov skall det vid byggnadsarbete finnas arbetsledare för specialområden enligt vad som bestäms genom förordning.
Den ansvarige arbetsledaren och arbetsledaren för ett specialområde godkänns av kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Byggnadsarbetet får inte påbörjas eller fortsätta, om inte en ansvarig arbetsledare har godkänts. Godkännandet skall återkallas, om det är motiverat på grund av att uppgifterna försummats eller av någon annan motsvarande orsak. (122§ MarkByggL)
Utomstående granskare
Den utomstående granskaren ska vara opartisk och se till att arbetet görs i enlighet med föreskrifter och avtalshandlingarna. 

Entreprenadshandlingar

Entreprenadshandlingarna uppgörs för att klargöra vad som ingår i ett projekt. Detta för att underlätta arbetets gång, då både entreprenör och beställare vet vad som förväntas. 

Helhetsentreprenad

Vi genomför projekt som helhetsentreprenad, vi tar då hand om byggprojektets alla skeden och ser till att ni får det önskade slutresultatet. Vi kan säkerställa kvalitén eftersom vi är involverade i processen hela vägen och använder de pålitliga underentreprenörer som vi samarbetar med.   
 

3D-visualisering

Vi hjälper dig med att förverkliga dina drömmar och visioner. Vi utför:

  • 3D-bilder
  • 3D-videor

Torsten Svahn

Planeringsansvarig

050 543 6781 / 06 317 4200

torsten.svahn@msmeds.fi